વર્ષનો છેલ્લો દાડો.

Date : 19th Octobar 2017 દિવાળીની રાત અને આખુ આકાશ રંગબેરંગી દેખાતુ હતુ....ક્યાંક લાલ અને પીળા રંગના તીખારા હતા તો ક્યાંક લીલા અને જાંબલી....ક્યાંક સફેબ એલ.ઇ.ડી નો જગમગાટ હતો તો…

જરૂર નથી પડતી…

તારીખ: ૧૪ ઑક્ટોબર ૨૦૧૭ ખુદની જોડે વાતો કરનારને, વાતુડિયા લોકોની જરૂર નથી પડતી; પાપોને સ્વીકારી લેનારને, ગંગાએ સ્નાન કરવાની જરૂર નથી પડતી. જાત ઘસીને ઉજળા થનારને, પફ-પાવડર કે મેક-અપની જરૂર…

સેવા પરમો ધર્મ…

તારીખ: ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ "कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।। સહુ ભક્તોને નવલા નોરતા ના જય અમ્બે... નવરાત્રી ચાલુ છે અને ગીતા ના શ્લોક લખુ…