કેમ રે દોસ્ત તુ મને વિસરાય.

તારીખ: ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ કેમ રે, દોસ્ત તુ મને વિસરાય; કેમ રે, દોસ્ત તુ મને ભુલાય. જીવન ના વંટોળ માં, મુશ્કેલીના કંટાળ માં, જેણે કરી છે સહાય. કેમ રે, દોસ્ત તુ મને વિસરાય; કેમ રે, દોસ્ત તુ મને ભુલાય. દુ:ખ ના દરીયા માં, સુખ ના સરોવર માં, તુ છે સાથે સદાય. કેમ રે, દોસ્ત તુ... Continue Reading →

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: