દુ:ખ થાય છે…

Date: 3rd Aug, '17 કેટલુ સુંદર હતુ હું, જ્યારે હું કાંપ થી ઓળખાતુ; પણ આજે સુરેંદ્રનગર શહેર બનીને મને દુ:ખ થાય છે. મજા આવતી હતી, જ્યારે લોકો ખરીદી કરવા અવતા; પણ આજે આટલા સંતાનો હો છતા ગંદગીની વચ્ચે દુ:ખ થાય છે. એક જ કારખાનુ જીનતાન આખુ જગ ગજાવતુ; આજે આટલા કારખાના વચ્ચે પણ મારા બેરોજગાર... Continue Reading →

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: