એ મોહોબત્ત….

તારીખ : ૯ જુન, ૨૦૧૭

ચાર લાઇન મોહોબત્ત વિશે મારા તરફ્થી…સહેમત હોવ તો કોમેન્ટ કરવાનું ના ચુક્તા.

Advertisements

Author: અભિજીત મહેતા (Abhijeet Mehta)

Blogger | Thinker | Motivator | Engineer | Explorer | Traveller | Social Entrepreneur | Reader | Entrepreneur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s