એક સુંંદર કાવ્ય

આજે નહીં તો કાલે એ સામે મળી જશે. આ તો સમય છે પળમાં એ પાછો ફરી જશે. મોટા થવાનો અર્થ નહીં પૂછવો પડે, ખુદના બધા ય રંગ જો કોઠે પડી જશે. વધઘટ થવાનું જે પળે સ્વીકારશો તમે, મનની કળાઓ સોળ સહજ નીખરી જશે. વાતો અને વિચારનો શું મોહ રાખવો? દર્પણની જેમ એક દી’ ઝાંખા થઈ […]

via સામે મળી જશે — ગુર્જર કાવ્ય ધારા…..આનંદનો પર્યાય

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: